Säätiön nimi ja kotipaikka

1  §  Säätiön nimi on Taloustoimittajien säätiö – Stiftelsen för ekonomijournalisterna ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön tarkoitus

2 §  Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää taloustoimittajien ammatillista kehittymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa, jatkokouluttautumista ja itsensä kehittämistä sekä työssä jaksamista.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §  Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja, harjoittamalla tiedotustoimintaa, järjestämällä koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä virkistäytymistilaisuuksia ja retkiä.

Säätiön omaisuus

4 §  Säätiön peruspääomaksi on luovutettu säädekirjassa mainittu omaisuus.

Säätiön varat on sijoitettava turvallisella, tuloa tuottaval­la ja pitkäjänteisellä tavalla. Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan hoidossa on käytettävä omaisuuden hoidon ammattimaista asiantuntemusta.

Peruspääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto. Käyttörahastoon, josta suoritetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset sekä muu muun toiminnan rahoitus, siirretään peruspääoman tuotto.

Käyttörahastoon lisätään myös kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo ja säätiön kaikki muut tot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä lahjoittaja tai säätiön hallitus ei toisin määrää. Säätiö noudattaa lahjoittajan määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen tai voimassa olevan lain kanssa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus

5  §  Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2014 vuosikokouksen päättyessä.

Säätiön hallituksen jäsenet ja sille puheenjohtajan valitsee säätiön perustaja.

Mikäli valitsijataho ei ole helmikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallitus voi nimittää säätiölle asiamiehen ja valitsee tarvittavat toimihenkilöt, sekä määrää heidän palkkansa sekä mahdolliset luontoisedut.

Asiamies

6 §  Asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen alaisena.

Asiamiehellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hänellä ei ole oikeut­ta osallistua päätöksentekoon.

Hallituksen kokous

7 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kut­susta.

Hallituksen kokouksia pidetään vähintään neljä kalenterivuoden aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot ja ilmoitukset toimitetaan jäsenille samalla tavalla. Kirjallisena pidetään myös sähköpostin välityksellä lähetettyä kutsua tai ilmoitusta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

8 §  Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

9 §  Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
valittava tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, varatilintarkastaja, tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
valittava hallituksen jäsenet, mikäli perustaja ei ole niitä määräajassa valinnut
käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Säätiön nimen kirjoittaminen

10 §  Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 §  Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Sen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2013. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

12 §  Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä hallituksen toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymistä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen, mahdollisen asiamiehen, ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 §  Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli hallitus yksimielisesti sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §  Jos säätiö lakkautetaan, käytetään sen varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.