Apurahasäännöt

Taloustoimittajain säätiö – Stiftelsen för ekonomijournalisterna tukee ja edistää taloustoimittajien ammatillista kehittymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa, jatkokouluttautumista ja itsensä kehittämistä sekä työssä jaksamista myöntämällä stipendejä säätiön stipendisääntöjen mukaisesti talousjournalisteille. Säätiö harjoittaa myös tiedotustoimintaa, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä virkistäytymistilaisuuksia ja retkiä.

Myönnettäviä stipendejä ovat pieni ja suuri stipendi sekä itsensäkehittämisstipendi.

1. Säätiö voi tukea taloustoimittajien opintoja, tutkimusta ja teoksen laatimista myöntämällä stipendejä näiden sääntöjen mukaisesti. Apurahan tulee parantaa hakijan valmiuksia toimia taloustoimittajana.

2. Stipendien myöntämisestä päättää säätiön hallitus.

3. Pieni stipendi on tarkoitettu sivutoimiseen opiskeluun ja oppimateriaalin hankintaan (esimerkiksi ammattiin liittyvät julkaisut, oppimateriaalit, lehtitilaukset tai kurssimaksut).

Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuodessa, ja se on korkeintaan 200 euroa.

Kuluvan vuoden pienen stipendin haun takaraja on marraskuun viimeinen päivä. Kuluvan vuoden stipendiä voidaan käyttää vain saman vuoden tammi–marraskuussa tehtyjä hankintoihin.

Hakemus pienestä stipendistä toimitetaan sähköisesti säätiön kotisivuilta (www.taloustoimittajainsaatio.fi) löytyvällä stipendilomakkeella. Skannatut tositteet liitetään hakemukseen.

4. Suuri stipendi myönnetään taloustoimittajan ammatillista osaamista edistäviin opintoihin, kouluttautumiseen tai tutkimustyöhön. Stipendeillä voidaan rahoittaa oppimateriaalin hankintoja, opiskelun muita kustannuksia sekä matka- ja majoituskuluja. Lisäksi säätiön hallitus voi harkintansa mukaan tukea teoksen laatimista, kun kyse on taloustoimittamisen alaan liittyvästä teoksesta.

Stipendillä ei rahoiteta ruokakuluja eikä laitehankintoja.

Säätiön stipendillä rahoitettava osuus on korkeintaan 75 prosenttia hyväksyttävistä menoista.

Mikäli stipendin saaja saa tarkoitukseen myös muuta rahoitusta, tämä otetaan huomioon stipendin suuruutta harkittaessa.

Suurta stipendiä ei myönnetä takautuvasti jo alkaneisiin hankkeisiin.

Suurta stipendiä ei ole tarkoitettu perusopintoihin kuten akateemisen perustutkinnon suorittamiseen. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa sellaisessa tapauksessa, jossa perusopintojen tavoitteena on jatko- tai täydennyskouluttautuminen.

Stipendillä ei rahoiteta messumatkoja, eikä sitä myönnetä tarkoitukseen, joka kuuluu työnantajan rahoitettaviksi (esim. kuntoutukseen) tai on ammatinharjoittamista. Myöskään juttumatkoja ei stipendillä rahoiteta.

Suuren stipendin saaneelle ei ilman erityistä syytä myönnetä uutta stipendiä ennen kuin kolme vuotta on kulunut edellisen stipendin myöntämisestä.

Hakemus suuresta stipendistä toimitetaan sähköisesti säätiön kotisivuilta (www.taloustoimittajainsaatio.fi) löytyvällä stipendilomakkeella.

Hakemuksessa vaadittavat tiedot:

• hankkeen eritelty kustannusarvio, josta ilmenevät opetuksen ja oppimateriaalin kustannukset, matka-  ja majoituskulut sekä muut kulut

• selvitys hanketta varten saaduista tai haettavasta muusta rahoituksesta sekä työnantajan maksamasta osuudesta

• Aikataulusuunnitelma

Stipendi tulee käyttää yhden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Stipendin käytöstä täytyy antaa säätiön hallitukselle selvitys kolme kuukauden kuluessa sen käytöstä. Se tehdään sähköisesti säätiön kotisivulla www.taloustoimittajainsaatio.fi ja liitteet skannataan vaadittuun kohtaan.

5. Itsensäkehittämisstipendi. Säätiö voi myöntää taloustoimittajalle anomuksesta apurahan yleissivistäviin opintoihin tai opiskeluun, joka tähtää ammatillisten valmiuksien ylläpitämiseen.

Apurahan suuruus on enintään 990 euroa, ja sen voi saada uudelleen aikaisintaan, kun edellisen itsensäkehittämisstipendin käytöstä on kulunut kolme vuotta.

Stipendiä ei myönnetä työnantajan rahoitettavaksi kuuluviin tarkoituksiin kuten kuntoutukseen tai ammatinharjoittamiseen.

Stipendillä ei rahoiteta jo alkaneita hankkeita, välinehankintoja eikä ruokailukuluja.

Itsensäkehittämisstipendiä haetaan säätiön hallitukselta säätiön kotisivulta (www.taloustoimittajainsaatio.fi) löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Stipendi tulee käyttää kahdentoista kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.

Stipendin käytöstä on annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys kolmen kuukauden kuluessa sen käytöstä. Se tehdään sähköisesti säätiön kotisivulla www.taloustoimittajainsaatio.fi ja liitteet skannataan vaadittuihin kohtiin.

6. Jos säätiön hallitus ei ole saanut määräajassa selvitystä stipendin käytöstä, eikä stipendinsaaja sitä kehotuksesta huolimatta anna, säätiön hallitus voi periä stipendin takaisin. Stipendi voidaan periä takaisin myös, jos se on käytetty näiden sääntöjen vastaisesti tai sitä ei ole käytetty lainkaan.